W formie usług opiekuńczych

Przyznawanie świadczeń w formie usług opiekuńczych


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207, tel. i fax (22) 7222673, 7210280 (82) wew. 207, e-mail: opsozarow@wp.pl

Sposób załatwienia sprawy:

przyjęcie zgłoszenia o potrzebie świadczenia usług – z placówki służby zdrowia, od sąsiadów, od rodziny, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie sprawy przez kierownika OPS, naliczenie odpłatności za usługi, wydanie decyzji administracyjnej, dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy, wyznaczenie opiekunki środowiskowej do świadczenia usług

Wymagane dokumenty:

W zależności od sytuacji rodziny: podanie o przyznanie pomocy w tej formie, dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad klientem, dokumenty potwierdzające dochód, dokumenty potwierdzające wydatki mieszkaniowe i inne obciążenia finansowe rodziny, akt notarialny, testament .dot. ewent. przekazania nieruchomości (mieszkania, gospodarstwa rolnego) członkom rodziny.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności świadczenia usług.

Inne informacje:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Klienci wnoszą opłaty za świadczenie usług do kasy OPS (poprzez opiekunki środowiskowe).

Podstawa prawna:

Art.50 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 z 2004r. poz. 593 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego, Uchwała nr 297/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania odpłatności zwalniania oraz trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze.