Dodatek mieszkaniowy

Przyznanie dodatku mieszkaniowego


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207, tel. i fax (22) 7222673, 7210280 (82) wew. 207, e-mail: opsozarow@wp.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Kompletny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów z ostatnich 3 miesięcy wszystkich członków gospodarstwa domowego zameldowanych i zamieszkujących składa się w OPS pokój 212. Wydatki mieszkaniowe trzeba potwierdzić u administratora – zarządcy domu. W toku załatwiania sprawy (w przypadkach trudnych i spornych) zbiera się oświadczenia majątkowe od członków gospodarstwa domowego i przeprowadza się wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta po czym następuje naliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego, wydanie decyzji, zatwierdzenie przez Kierownika OPS, dostarczenie decyzji wnioskodawcy i zarządcy, administratorowi budynku drogą pocztową. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest na konto zarządcy, administratora a jedynie ryczałt może być wypłacany do rąk wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

prawidłowo wypełniony wniosek z wydatkami mieszkaniowymi potwierdzonymi przez administratora-zarządcę budynku , zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od złożenia wniosku, a w przypadkach trudnych 60 dni – wydana jest decyzja administracyjna wraz z wyliczeniem wysokości dodatku mieszkaniowego.

Inne informacje:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem OPS.W przypadku nie regulowania przez klienta przypadającej na niego części czynszu wstrzymuje się decyzją administracyjną wypłatę dodatku do czasu uregulowania zaległości, o ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości. W przypadku stwierdzenia w prowadzonym postępowaniu, że dodatek mieszkaniowy został przyznany i wyliczony na podstawie nieprawdziwych danych osoba otrzymująca dodatek jest zobowiązana do zwrotu wypłaconych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 (Dz. U. Nr 71 poz. 734 wraz z póź .zm.), Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203 poz. 1996), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r -Kodeks Postępowania Administracyjnego.