Zakres pomocy

Zakres pomocy świadczonej przez OPS Ożarów Mazowiecki

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna jest organizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi.Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zm. ) Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy społecznej reguluje kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zm.).

Zasady korzystania z pomocy

Zasady przyznawania pomocy określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Według Ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Celem działania OPS jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im, w miarę możliwości, doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna wspiera potrzebujących w różny sposób, w tym między innymi:

  • udziela pomocy finansowej i rzeczowej m.in. na dożywianie, odzież, zakup opału, na opłatę energii i czynszu oraz na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się, na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
  • udziela schronienia, posiłku, w tym osobom bezdomnym;
  • świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania;
  • pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej;
  • udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  • organizuje poradnictwo psychologiczne,
  • zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje – z pewnymi zastrzeżeniami – osobom i rodzinom w przypadku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego. Poza spełnianiem kryterium dochodowego, konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Ustawie o pomocy społecznej lub też innych okoliczności, uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Zasady korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.