Dodatek mieszkaniowy

Przyznanie dodatku mieszkaniowego


Miejsce załatwienie sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 212
tel. 22 722 26 73 wew. 212,
e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Kompletny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy wszystkich członków gospodarstwa domowego zameldowanych i zamieszkujący składa się w OPS pokój 212. Wydatki  mieszkaniowe trzeba potwierdzić u administratora – zarządcy domu. W toku załatwiania sprawy (w przypadkach trudnych i spornych) zbiera się oświadczenie majątkowe od członków  gospodarstwa domowego  i  przeprowadza się wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkani klienta poczym następuje naliczenie wysokość dodatku mieszkaniowego , wydanie decyzji zatwierdzanie przez  Kierownika OPS, dostarczenie decyzji wnioskodawcy i zarządcy, administratorowi budynku drogą pocztową . Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest na konto zarządcy, administratora a jedynie ryczałt może być wypłacany do rąk wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

prawidłowo wypełniony wniosek z wydatkami  mieszkaniowymi potwierdzonymi przez administratora-zarządcę budynku , zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy zgodnie z art. 3 punkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od złożenia wniosku, a w przypadkach trudnych 60 dni – wydana jest decyzja administracyjna wraz z wyliczeniem wysokości dodatku mieszkaniowego.

Inne informacje:

Klientowi przysługuje prawo niesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem OPS.W przypadku nie regulowania przez klienta przypadającej na niego  część czynszu wstrzymuje się decyzją administracyjną wypłatę dodatku do czasu uregulowania zaległości, o podobnej przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości jeżeli w wyniku wznowienia postepowania, stwierdza, że dodatek mieszkaniowy został przyznany i wyliczony na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba otrzymujący dodatek jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych kwot w podwójnej wysokość. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi polegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r -Kodeks Postępowania Administracyjnego.