W formie usług opiekuńczych

Przyznawanie świadczeń w formie usług opiekuńczych


Przyznawanie świadczeń w formie usług opiekuńczych

Miejsce załatwienie sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207
tel. 22 722 26 73 wew. 207,
e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Sposób załatwiania spraw:

przyjęcie zgłoszenia o potrzebie świadczenia usług –  z placówki służby zdrowia , od sąsiadów, od rodziny, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie spraw przez kierownika OPS, naliczenie opłatność za usługi, wydanie decyzji administracyjnej, dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy, wyznaczenie opiekunki środowiska do świadczenia usług

Wymagane dokumenty:

W zależności od sytuacji rodziny : podanie o przyznanie pomocy w tej formie, dowodów osobistych, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad klientem, dokumenty potwierdzające dochód, dokumenty potwierdzające wydatki mieszkaniowe i inne obciążenie finansowe rodziny, akt notarialny, testament .dot. ewent. przekazanie nieruchomości (mieszkania, gospodarstwa rolnego) członkom rodziny.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności świadczenia usług.

Inne informacje:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania  decyzji. Klienci wnoszą opłaty za świadczenie usług do kasy OPS(poprzez opiekunki środowiska)

Podstawa prawna:

Art.50 ustawy o pomoc społecznej z 12 marca 2004 r. Ustawa z dania 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego , Uchwała nr 476/17 Rady miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia zasad przyznawania opłatności zwalniania oraz trybu pobierania