RODO

Informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Maz.
 • Dane do kontaktu z inspektorem ochrony danych adres poczty elektronicznej:  iod@ops.ozarow-mazowiecki.pl lub listownie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Maz.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie przepisów prawa w szczególności z:

ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

ustawą z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,

ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane osobowe nie będą profilowane.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). Rozporządzenie jest dostępne w załączniku, na dole strony.

 

 

Pliki do pobrania