W formie zasiłku stałego

Przyznawanie świadczeń w formie zasiłku stałego


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska165,
II piętro, pokój 207, 212 tel. 22 722 26 73, (82) wew. 207,
e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Osobiste zgłoszenie się do ośrodka pomocy społecznej do pokoju nr 207, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie sprawy przez kierownika OPS, wydanie decyzji administracyjnej  informującej  o sposobie załatwienia sprawy, dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy, wypłata świadczenia.

Wymagane dokumenty:

W zależności d sytuacji rodziny: dowodów osobistych, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu/zaśw. o zarobkach netto, odcinek renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy, karta informacyjna  o stanie zdrowie, dokumenty potwierdzająca wydatki mieszkaniowe i inne obciążenia finansowe rodziny – z miesiąca poprzedzającego złożenie podania.

Czas załatwienia:

30 dni od dnia zgłoszenia, w przypadkach szczególnie trudnych 60 dni.

Tryb odwoławczy:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art.37 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.