Świadczenia

ŚWIADCZENIE PIENIEŻNE:

 • Zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE:

 • Praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa (opał),
 • sprawienie pogrzebu,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w środkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w środkach wsparcia,
 • pobyt w domu pomocy społecznej,