Świadczenia

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

  • praca socjalna,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa (opał),
  • sprawienie pogrzebu,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  • pobyt w domu pomocy społecznej,