Kierowanie osób do domów pomocy społecznej

Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165,
II piętro pokój 207, 212
tel. i fax 22 722 26 73 wew. 207, e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Podanie o umieszczeniu w DPS, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie sprawy przez kierownika OPS, wydanie decyzji administracyjnej o (zakalikowaniu klienta do DPS oraz o odpłatności za pobyt), dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy, poszukiwanie odpowiedniego miejsca w DPS, przesłanie dokumentów do PCPR na którego terenie znajduje się dom pomocy.

Wymagane dokumenty:

Podanie o umieszczenie w DPS, dowodów osobisty, zaświadczenie lekarskie, dokumentacja medyczna świadcząca o złym stanie zdrowia (badania lekarskie ogólne i specjalistyczne z zależności od przypadku).

Czas załatwienia sprawy:

W zależności od wolnych miejsc w DPS, oraz stanu zdrowia klienta.

Inne informacje

odpłatność za DPS pokrywa: mieszkaniec domu (nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu), małżonek, zstępni przed wstępny, gmina w której osoba została skierowana  do domu pomocy. Czas oczekiwania DPS może wynosić kilka miesięcy, klientowi przysługuje prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art.. 54 ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn. zmianami).