W formie zasiłków pieniężnych

Przyznawanie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych (zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny)


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska165, 
II piętro, pokój 207, 212 tel. 22 722 26 73 wew. 207,
e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Podanie o przyznanie pomocy materialnej można otrzymać i następnie złożyć w pokoju 207 i 212 (rejonizacja), przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania  klienta, podpisanie kontraktu, indywidualne rozpatrzenie sprawy klient przez kierownika OPS, wydanie decyzji administracyjnej informującej o sposobie załatwienia sprawy dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy

Wymagane dokumenty:

W zależności od sytuacji rodziny: podanie o przyznanie pomocy, dowodów osobistych, dokumenty potwierdzające wysokość dochodu (zaśw. o zarobkach netto, odcinek renty, emerytury, alimentów), zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające wydatki mieszkaniowe i inne obciążenia finansowe rodziny.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od dnia założenia podania, w przypadkach szczególnie trudnych 60 dni a w sprawach pilnych wymagających natychmiastowej interwencji niezwłocznie po złożeniu podania.

Inne informacje:

Klientowi przysługuje prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. W przypadku zasiłku okresowego wymagane jest zwarcie z klientem kontraktu socjalnego, który określa  warunki przyznania pomocy.

Podstawa prawna :

Art. 38, 39, 49 i 41 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Politki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.