Świadczenia rodzinne

Przyznawanie świadczeń rodzinnych


Podstawa prawna:

1) Ustawa z dania 18 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 615 z późn. zm);

2) Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy  opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia oraz wzoru zaświadczeń potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką(Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234);

3) Rozporządzenie ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz. U. z 2005 r. Nr 80 poz. 700);

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 poz. 1497);

5) Rozporządzanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania  w sprawach  o świadczenia rodzinne (Dz.U. Z 2015 r. poz. 2284)


Rodzaje świadczeń:

Jednorazowa zapomoga z tyłu urodzenia się dziecka czyli tzw. ,,becikowe”

Świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego :

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • świadczenie opiekuńcze:
 • zasiłek pielęgnacyjne,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (poniżej).

POBIERZ WNIOSKI