W formie rzeczowej

Przyznawanie świadczeń w formie rzeczowej (opał, kolonie, obiady dla dzieci).


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska165,
II piętro, pokój 207, 212
tel. i fax 22 722 26 73,  721028 (82) wew. 207, e-mail: ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Podanie o potrzebie pomocy w formie darów lub zgłoszenie wytypowanych uczniów przez szkoły podanie o przyznanie pomocy w wym. formach można otrzymać a następnie złożyć w pok. 207 i 212 (rejonizacja), przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie sprawy klienta przez kierownika OS, wydanie decyzji administracyjnej informujące o sposobie załatwienia sprawy, dostarczenia decyzji przez urząd pocztowy.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia podania, w przypadkach szczególnie trudnych 60 dni a w sprawach pilnych wymagających natychmiastowej interwencji niezwłocznie po założeniu podania.

Tryb odwoławczy:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminien14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 17, 39, 40, 41, 48 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 20 marca 2004 , Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego, Uchwała Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego nr V/39/19 z 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży.