Kierowanie osób do domów pomocy społecznej

Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207, tel. i fax (22) 7222673, 7210280 (82) wew. 207, e-mail: opsozarow@wp.pl

Sposób załatwienia sprawy:

podanie o umieszczenie w DPS, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie sprawy przez kierownika OPS, wydanie decyzji administracyjnej o (zakwalifikowaniu klienta do DPS oraz o odpłatności za pobyt), dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy , poszukiwanie odpowiedniego miejsca w DPS, przesłanie dokumentów do PCPR na którego terenie znajduje się dom pomocy

Wymagane dokumenty:

Podanie o umieszczenie w DPS, dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie, dokumentacja medyczna świadcząca o złym stanie zdrowia (badania lekarskie ogólne i specjalistyczne z zależności od przypadku).

Czas załatwienia sprawy:

W zależności od wolnych miejsc w DPS, wymagań klienta oraz stanu zdrowia klienta.

Inne informacje:

odpłatność za DPS pokrywa: mieszkaniec domu (nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu), małżonek, zstępni przed wstępnym, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy. Czas oczekiwania na DPS może wynosić kilka miesięcy, klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 54 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn. zmianami).