W formie rzeczowej

Przyznawanie świadczeń w formie rzeczowej (opał, kolonie, obiady dla dzieci).


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207, tel. i fax (22) 7222673, 7210280 (82) wew. 207, e-mail: opsozarow@wp.pl

Sposób załatwienia sprawy:

zgłoszenie wytypowanych uczniów przez szkoły (dotyczy obiadów), podanie o przyznanie pomocy w wym. formach można otrzymać a następnie złożyć w pok. 207 i 212 (rejonizacja), przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie sprawy klienta przez kierownika OS, wydanie decyzji administracyjnej informującej o sposobie załatwienia sprawy, dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia podania, w przypadkach szczególnie trudnych 60 dni a w sprawach pilnych wymagających natychmiastowej interwencji niezwłocznie po złożeniu podania.

Tryb odwoławczy:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art.17, 39, 40, 41, 48 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 20 marca 2004 (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego, Uchwała 298/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży.