W formie zasiłków pieniężnych

Przyznawanie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych (zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny)


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207, tel. i fax (22) 7222673, 7210280 (82) wew. 207, e-mail: opsozarow@wp.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Podanie o przyznanie pomocy materialnej można otrzymać i następnie złożyć w pokoju 207 i 212 (rejonizacja), przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, podpisanie kontraktu, indywidualne rozpatrzenie sprawy klienta przez kierownika OPS, wydanie decyzji administracyjnej informującej o sposobie załatwienia sprawy, dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy, wypłata świadczenia poprzez pracowników agencji ochrony, ewentualnie w siedzibie OPS pok.207

Wymagane dokumenty:

W zależności od sytuacji rodziny: podanie o przyznanie pomocy, dowód osobisty, dokumenty potwierdzające wysokość dochodu (zaśw. o zarobkach netto, odcinek renty, emerytury, alimentów), zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające wydatki mieszkaniowe i inne obciążenia finansowe rodziny.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia podania, w przypadkach szczególnie trudnych 60 dni a w sprawach pilnych wymagających natychmiastowej interwencji niezwłocznie po złożeniu podania.

Inne informacje:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Pomoc materialna może być wypłacona np. na ręce pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego gdy zachodzi prawdopodobieństwo jej zmarnotrawienia przez klienta. W przypadku zasiłku okresowego wymagane jest zawarcie z klientem kontraktu socjalnego, który określa warunki przyznania pomocy.

Podstawa prawna:

Art. 38, 39, 40 i 41 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz 593 z późn. zmianami), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071). Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U.2005 Nr 42 poz 409).