W formie zasiłku stałego

Przyznawanie świadczeń w formie zasiłku stałego


Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 165, II piętro, pokój 207, tel. i fax (22) 7222673, 7210280 (82) wew. 207, e-mail: opsozarow@wp.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Osobiste zgłoszenie się do ośrodka pomocy społecznej do pokoju nr 207, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, rozpatrzenie sprawy przez kierownika OPS, wydanie decyzji administracyjnej informującej o sposobie załatwienia sprawy, dostarczenie decyzji przez urząd pocztowy, wypłata świadczenia.

Wymagane dokumenty:

W zależności od sytuacji rodziny: dowód osobisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające wysokość dochodu/zaśw. o zarobkach netto, odcinek renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy, karta informacyjna o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające wydatki mieszkaniowe i inne obciążenia finansowe rodziny – z miesiąca poprzedzającego złożenie podania.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od dnia zgłoszenia, w przypadkach szczególnie trudnych 60 dni.

Tryb odwoławczy:

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art.37 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 z 2004r. poz.593 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 00.98.1071) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U Nr 123 poz 776 z późn. zmianami).