Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna – dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny przysługuje:
• do ukończenia 18 roku życia;
• do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
• bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunek – nie przekraczasz kryterium dochodowego, które wynosi 900,00zł netto na osobę w rodzinie (na okres zasiłkowy 2021/2022). Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie,
która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną. Wniosek możesz złożyć on-line systemie bankowości elektronicznej swojego banku lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Poznańska 165. Druki do pobrania ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego, lub na parterze
budynku ul. Poznańska 165.

Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 722 28 73 w 210.