Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących od września 2021r do października 2021r,
rozdysponował 4 340 kg żywności, wydano 119 paczek. Pomocą były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. u których występują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.