W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planem wsparcia na 2021  rok, w którym przewidziana jest realizacja programu „Opieka wytchnieniowa”, zapraszamy osoby z Ożarowa Mazowieckiego , zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie do 28 grudnia 2020roku.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu

Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim   do 28 grudnia 2020r .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 22 722 26 73 ,  22 722 00 23 , w 207 i 212.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021     i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

https://www.gov.pl/web/rodzina

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

.

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej