Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację  Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program będzie realizowany do grudnia 2024 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Link do programu OW 2024