Obywatelowi Ukrainy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 ww. ustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę urodzenia,
• obywatelstwo,
• płeć,
• rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
• serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
• informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• adres pobytu w Ożarowie Mazowieckim,
• dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada
Należy także mieć ze sobą dokumenty:
• dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np.
paszport)
• powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim przy ul Poznańskiej 165 w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu.
Obowiązuje wypełnienie w alfabecie łacińskim.
Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.