Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była już zmieniana kilkukrotnie. Dwie z tych zmian dotyczyły również art. 13, który określał zasady przyznawania i wypłacania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.
Pozostałe wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r., składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od 2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.)

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
2. PESEL lub NIP składającego wniosek
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do
zakwaterowania
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL
5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już
świadczenia .
11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano
dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie
złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę świadczenia można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim przy ul Poznańskiej 165 ( parter w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku ) .