Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy asystentów osób niepełnosprawnych lub opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, do świadczenia  tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Cele Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.                                                                                                                              

Charakter umowy: umowa zlecenie  do grudnia 2021 roku.

Wymagania niezbędne:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021);

2) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Udzielane wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do udziału w programie lub innym miejscu, na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, wskazanym przez Kierownika OPS.

Koszt jednej godziny opieki nad osobą niepełnosprawną nie może przekroczyć 40 zł/godz. (brutto).
Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 165 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacje w  sprawie programu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 26 73

 

 

                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ożarowie Mazowieckim

                                                                                               /-/ Elżbieta Kowalska