Osrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. realizuje
Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych .
Środki te przeznaczone są na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych
dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze
szczególnymi wskazaniami. /Dz.U z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm/.